کاربر گروه کامپیوتر فنی

فعالیت توسط گروه کامپیوتر فنی

امتیاز: 305 امتیاز (رتبه بندی #15)
سوالات: 0
پاسخ ها: 11 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 5 سال (از آبان 6, 1396)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
...