کاربر گروه کار و فناوری

فعالیت توسط گروه کار و فناوری

امتیاز: 1,330 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 0
پاسخ ها: 19 (17 انتخاب به عنوان بهترین)
آمار امتیازدهی: 12 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 12 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 6 سال (از آبان 8, 1396)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
...