کاربر گروه زبان دوره دوم

فعالیت توسط گروه زبان دوره دوم

امتیاز: 1,200 امتیاز (رتبه بندی #5)
سوالات: 1
پاسخ ها: 51
آمار امتیازدهی: 30 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 30 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 6 سال (از آبان 8, 1396)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
...