کاربر گروه ریاضی دوره اول

فعالیت توسط گروه ریاضی دوره اول

امتیاز: 1,320 امتیاز (رتبه بندی #4)
سوالات: 5 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 45 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
آمار امتیازدهی: 56 سوال, 1 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 56 امتیازات مثبت, 1 امتیاز منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 6 سال (از آبان 8, 1396)
عنوان کاربری: ویراستار
...