کاربر گروه ادبیات دوره دوم

فعالیت توسط گروه ادبیات دوره دوم

امتیاز: 275 امتیاز (رتبه بندی #11)
سوالات: 0
پاسخ ها: 12
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 5 ماه (از 16 بهمن 1398)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
فوق تخصص برای ادبیات فارسی
...