کاربر گروه ادبیات دوره اول

فعالیت توسط گروه ادبیات دوره اول

امتیاز: 420 امتیاز (رتبه بندی #11)
سوالات: 0
پاسخ ها: 16
آمار امتیازدهی: 16 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 16 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 6 سال (از آبان 8, 1396)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
...