نشانگر های اسم

0 امتیاز
نشانگرهای اسم در زبان انگلیسی چند دسته هستند؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
  • حروف تعریف a، an، و the
  • صفت های اشاره (this ,that , these , those)
  • صفت های ملکی (my , your, his, her, its , our , their)
  • صفت های کمی(a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any , enough)
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...