میدان مغناطیسی درسیم حامل بر جریان عمود بر صفحه

+1 امتیاز
برای استفاده از قانون دست راست برای سیم حامل جریان عمود برصفحه اگر دو عدد سیم مستقیم وصاف داشته باشیم‌ویکی درون سو ودیگری برون سو باشد در نقطه تقاطع این دوسیم وضعیت میدان چگونه است؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط مپ مپ

1 پاسخ

0 امتیاز
روش تعیین جهت میدان دوسیم راست حامل جریان عمود بر صفحه:

این دوسیم قطعا موازیند چون دوخط عمود بر یک صفحه الزاما موازیند پس به هیچ عنوان قاطع نخواهند بود هریک از سیم ها را به گونه ای در دست میگیریم که انگشت شست در جهت جریان باشد جهت بسته شدن چهار انگشت دیگر جهت میدان در اطراف هریک را نشان می دهد

پس در هر نقطه میدان خواستند کافیست بین این میدانها برآیند بگیریم
پاسخ داده شده توسط گروه آزمایشگاه علوم
...