زیست شناسی1؛ فصل اول

0 امتیاز

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟

1- فسفولیپیدها نسبت به تری گلیسریدها یک اسید چرب کمتر و یک فسفات بیشتر دارند.

2- کلسترول در ساخت غشاهای یاخته های جانداران شرکت دارند.

3- آنزیم ها سبب سرعت دادن به واکنش های شیمیایی سلول می شوند.

4- گلیکوژن منبع ذخیره گلوکز در کبد و ماهیچه جانوران است.

 

الف) 1 مورد                                                      ب) 2 مورد

ج) 3 مورد                                                         د) 4 مورد
 

سوال شده در زیست شناسی توسط P _ Mohammad javad

1 پاسخ

0 امتیاز
گزینه اول مبهم است ولی در کل جمله صحیح است.

گزینه دوم نادرست چون در سلولهای جنوری وجود دارد.

گزینه سوم صحیح است البته آنزیم سرعت واکنشهای خارج سلولی راهم افزایش می دهد

گزینه چهارم صحیح است

بنابراین پاسخ سوال گزینه 1
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...