(شیمی1)؛ فصل اول

0 امتیاز

در یون A دو بار مثبت؛ تعداد الکترون ها به تعداد نوترون ها برابر 0/8 و مجموع تعداد نوترون ها و پروتون ها برابر 65 است. اختلاف تعداد الکترون ها و نوترون ها در عنصر مورد نظر کدام است؟

1) 8

2) 7

3) 6

4) 5

سوال شده در شیمی توسط P _ Mohammad javad

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام

با توجه به راه حل گزینه 2

پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...