ایا در الگوی بالا تنه کارور پشت و کارور جلو باهم برابرند؟

0 امتیاز
آیا در الگوی بالاتنه کارور پشت با کارور جلو باهم برابرند؟
سوال شده در خیاطی کاردانش توسط حسینی

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام  دربیشترافراد اندازه کارور پشت  کمی بزرگتر از اندازه کارورجلواست با نگاهی کلی به جدول سایز بندی متد های مختلف میتوان به این مطلب پی برد ولی این امرثابت نیست

با توجه به تفاوت های اندامی افراد ،کارور پشت وجلو در برخی افراد با هم برابر مانند کودکان وکارور پشت برخی افراد از کارور جلو کمی کوچکتر ماننداندام ورزشکاران که قفسه سینه برجسته ای دارند وافرادی که پشت برآمده وشانه های روبه جلو دارند کارور پشت با اختلاف قابل ملاحظه ای از کارور جلو بزرگتر است.

 

                                                                                                                                                                           آشنایی با انواع تیپ بدنی خانمها - چه اندامی زیباست؟

 

پاسخ داده شده توسط گروه خیاطی کاردانش
...