ایا در الگوی بالا تنه کارور پشت و کارور جلو باهم برابرند؟

0 امتیاز
آیا در الگوی بالاتنه کارور پشت با کارور جلو باهم برابرند؟
سوال شده در خیاطی کاردانش توسط حسینی
...