ویژگی اتم ها

+1 امتیاز
میتوانیم بگیم نصف شبه فلزات شکننده و نصف دیگه چکش خوارند؟ اگر خیر پس چطور میتونیم برای شبه فلزات درصد چکش خواری و درصد شکننده بودن بگیم؟؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

خیر - به طور کلی خواص فیزیکی شبه فلزات بیشتر شبیه به فلزات ورفتار شمیایی آنها مانند نافلزات است. 

 

در اثر ضربه خرد می شوند ومی شکنند،         بنابراین چکش خوار نیستند.

 

پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...