توضیح سجع را میخواهم

+1 امتیاز
سجع چیست کجا استفاده میشه توضیح سجع
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سجع: آوردن کلماتی در پایان جمله های نثر که در وزن یا حرف یا هر دو ( وزن و حرف آخر ) با هم یکسان باشد . نکته 1 : سجع در کلامی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد یا دو قسمت باشد . نکته 2 : سجع باعث آهنگین شدن نثر می شود به گونه ای که دو یا چند جمله را هماهنگ سازد . نکته 3 : سجع در نثر حکم فافیه در شعر را دارد .
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...