روابط بین نسبت های مثلثاتی

0 امتیاز
اگر sinx +cosx= یک دوم باشد حاصل سینوس ایکس به توان پنج به علاوه ی کسینوس ایکس به توان پنج کدام است ؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
صورت دقیق سوال را لطف بفرمایید تشکر
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...