صفت دانایی خداوند

0 امتیاز
انه یعلم الجهر و ما یخفی به صفت دانایی خداوند اشاره دارد؟
سوال شده در پیام های آسمان توسط بی نام
...