زمان ارسال سوال جهت شرکت در مسابقه طراحی سوال کتاب دانش فنی پایه

0 امتیاز
تا چه زمانی فرصت داریم سوالات خود را ارسال نماییم؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
تا پایان اسفند ماه فرصت دارید سوالات پودمان های یک الی سه را در شبکه مجازی آپلود نمایید.

تا پایان فروردین ماه فرصت دارید سوالات پودمان های چهار و پنج را ارسال نمایید.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...