درس گوارش زیست دهم

0 امتیاز
وظایف غدد بزاقی چیست؟
سوال شده در زیست شناسی توسط رضایی

1 پاسخ

0 امتیاز
ترشح بزاق است و هرکدام از مواد بزاق وظایف خاص خود را دارند
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...