اعداد تقریبا اول

+1 امتیاز
چند جفت عدد تقریبا اول وجود دارد که جمع آنها مربع کامل باشد به شرط اینکه اعداد، دو رقمی باشند و حاصل از ۵۰کمتر باشد ؟
سوال شده در ریاضی توسط فاطمه خزایی

1 پاسخ

0 امتیاز
36=19+17 دو عدد اول دو رقمی که جمع انها مربع کامل و کمتر از 50

25=15+10و36=26+10و 36=22+14و49=35+14و36=21+15و49=34+15جمع دو عدد تقریبا اول  دو رقمی که مجموع کمتر از 50 و مربع کامل است
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...