معنی درس با بهاری که میرسد از راه

+1 امتیاز
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

معنی بیت اول : در حالی که روزها روشن تر و گرم و زندگی بخش می شود آسمان هم لبخند گشوده و باز شده است . 

معنی بیت دوم : هر چه سرما و ناراحتی دور شد ند و از جلوی چشمان ما هم دور شدند

معنی بیت سوم: با رسیدن فصل بهار نسیمی می آید که نوید شور و نشاط  و زندگی را با خود به همراه دارد.دوباره جوانه ها شکفتند.

معنی بیت چهارم : با آمدن فصل بهار شکوفه ها روی درخت شکفته شدند و  در تمام جهان بهار جلوه گر شد . 

معنی بیت پنجم : خطاب به انسان  می گوید که با بهاری که از راه می رسد  تو سبز شو و با طراوت و شاداب شو . 

معنی بیت شش : تو هم ای انسان با آمدن بهار دوباره زندگی خود را  تغییر بده مانند چشمه به جنبش و حرکت در بیا و به زندگی خود حرکت بده.

معنی بیت هفتم : زندگی بر وقف مراد تو شده است  و امروز در این زمان وقت شکوفایی و سر سبزی تو است . 

معنی بیت هشتم : بهترین کار برای تو در دنیا این است که با خدای خودت راز و نیاز کنی 

پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...