فيزيك پایه دهم تجربی

+1 امتیاز
چه وقت از فرمول p=p1+pgh و چه وقت از فرمول p2=p1+pgh استفاده ميكنيم
سوال شده در فیزیک توسط سالم منيعات

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

هر دو فرمول بالا یکی است. دقت بفرمایید که p1 فشار اولیه است که ممکن است در مسایل فشار هوا باشد . p یا p2 فشار کل است.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...