مسئله ی ریاضی پایه دهم تجربی

+1 امتیاز
مجموع سع عددکه دنباله حسابی تشکیل می دهند برابر ۱۲ ومجموع مربعات ان ها ۶۶ است .این عدد را بیابید
سوال شده در ریاضی توسط 00

1 پاسخ

0 امتیاز

a=1

b=4

c=7

a+b+c=12

مجموع مربعات هم 66

درهنگام حل توجه کنید که 

2b=a+c

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...