دستگاه پیکری مغز و نخاع

0 امتیاز
یجایی گفته بود که اعصاب پیکری و خودمختار مغزی در محدوده سر عمل می کنند و اعصاب پیکری و خودمختار نخاعی در محدوده سر به پایین. اما یه جای دیگر هم گفته بود که انعکاس تخلیه مثانه مستقل از مغز نیست و مغز روی ان تاثیر می گذارد (عملکرد ان تحت کنترل مخ است).این یعنی چی؟ ایا برای اون متن اول استثناهایی ما داریم؟یا همیشگی اند؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

اعصاب پیکری و خود مختار مغزی ، پیام های حسی و حرکتی را بین دستگاه عصبی مرکزی و اندام مورد هدف در ناحیه سر را منتقل میکند. مانند حلقی - چهره ای

و اعصاب پیکری و خود مختار نخاعی ، پیام های حسی و حرکتی را بین دستگاه عصبی مرکزی و اندام مورد هدف در ناحیه سر به پایین را منتقل می کند. مانند تخلیه مثانه

پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...