فرمول انتقال حرارت از جدارها

0 امتیاز
فرمول انتقال حرارت از طریق جدارها  را توضیح دهید
سوال شده در تاسیسات توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
فرمول جدارها Q=A.U.(Ti-To(

که Aمساحت جداراست

Uضریب انتقال حرارت

Tiدمای داخل

Toدمای خارج میباشد
پاسخ داده شده توسط گروه تاسیسات
...