نقش کلمه ها در بیت

0 امتیاز
نقش کلمه نی در مصراع اول و دمساز در مصراع دوم چیه؟ همچو نی زهری و تریاقی ک دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی ک دید
سوال شده در ادبیات فارسی توسط Fariba

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

با توجه به این که ادات تشبیه در دستور زبان حرف اضافه محسوب می شود، نی متمم است.

درود 

ارادتمند: حسینی

پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...