تعلم چه معنایی دارد

0 امتیاز
سوال شده در عربی توسط محمدرضا

1 پاسخ

0 امتیاز
تَعلم با تشدید لام یعنی فراگرفت
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...