بلع ، زیست 1

0 امتیاز
هنگام بلع بصل النخاع فعالیت تنفس را بیشتر می کند تا نای بسته شود صحیح یا غلط است؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
به نام خدا

مرکز بلع در بصل النخاع بر مرکز تنفس تاثیر می گذارد و در هنگام بلع تنفس را متوقف می کند.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...