مدار بورچند الکترون دارد

+1 امتیاز
ایزوتوپ بور چیست؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط س

1 پاسخ

0 امتیاز
مدار اول 2

مدار دوم8

مدار سوم18

.....

بور دارای دو  ایزوتوب با عدد جرمی 10 و 11 است
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...