سوال ۶ تمرین صفحه ۲۴ کتاب دهم

+1 امتیاز
روش حل سوال ۶ تمرین صفحه ۲۴ کتاب ریاضی دهم تجربی
سوال شده در ریاضی توسط بنده

1 پاسخ

0 امتیاز
با نوشتن  معادلات  ملاحظه می شود که  جمله  اول  10 و دنباله به صورت زیر است.  قدر نسبت  5

 

30و25و20و15و10
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...