زیست یازدهم فصل دوم گیرنده های حسی

0 امتیاز
از ویژگی های گیرنده های حسی تولید پیام عصبی است پس درون آنها در اثر محرک ها پتانسیل عمل ایجاد میشود، آیا قبل از پتانسیل عمل پتانسیل آرامش داشته اند، حتی اگر گیرنده، سلول غیر عصبی باشد؟؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
صفت مشترک تمام گیرنده های حسی این است که اگر محرکی گیرنده های حسی را تحریک کند سبب تغییر پتانسیل الکتریکی غشا گیرنده می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...