درس ۵ فارسی ۳(دماوندیه)

0 امتیاز
در سایت آلا گفته شده درمصراع:( با شیرسپهربسته پیمان)واژه شیر ایهام دارد؟؟!!! ۱. معنی استعاری خورشید ۲. برج اسد درسته؟؟؟!!!!
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام 

بله عزیز. درسته

پاینده باشید

حسینی

پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...