فصل اول ریاضی

+1 امتیاز
باغی مربع شکل داریم که می خواهیم دور تا دور این باغ را با گل های یاس تزئین کنیم.به طوری که فاصله ی دیوار باغ تا گلها برابر۴ متر باشد. اگر اندازه ی یک ضلع حصاری که با گل ها کشیدیم برابر ۱۰ متر و مساحت باغ ۶۴ متر مربع باشد مساحت زمینی که گل کاشتیم چقدر است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

مساحت باغ 64مترمربع است پس هر ضلع می شود 8متر، از طرف دیگر فاصله دیوار باغ تا حصار از هر طرف 4متر است پس اطراف باغ حصاری داریم به اضلاع 8+4+۴=۱۶متر ، این حصار اندازه هر ضلعش 10متر است پس از هر طرف 10متر به حصار اضافه می شود پس ضلع بیرونی حصار می شود 36=۱۰+۱۰+۱۶متر ، یعنی حصاری هر ضلع بیرونی آن ۳6و هر ضلع داخلی آن 16متر است؛ پس مساحت می شود ۱۰۴۰متر مربع، 10×16=160×2=320 10×36=360×2=720 320+720=1040 ،

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...