نسبت های مثلثاتی

+1 امتیاز
چگونه از نسبت های مثلثاتی ( تانژانت و کتانژانت و سینوس و کسینوس ) که در سوالات به ما می دهند استفاده کنیم ؟ (( چگونگی تشخیص استفاده از کدام نسبت برای سوال ))
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
شناخت هر کدام  از نسبت ها و تمرین بیشتر این آگاهی را به شما می دهد.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...