Will.going to

+1 امتیاز
تفاوت be going toو willچیه و ار کجا بتونیم تشخیص بدیم که کدوم رو استفاده کنیم
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
از ساختار be going to

1. برای اشاره به برنامه ریزی و تصمیم قبلی که قرار است در آینده صورت بگیرد استفاده می شود .

2. برای بیان پیش بینی عملی در آینده که نشانه های وقوع آن در زمان حال وجود دارد

از will

1. برای عملی که در زمان آینده از قبل برای آن برنامه ریزی نشده باشد استفاده می شود

2. برای بیان یک تصمیم آنی  و بدون فکر قبلی
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...