الگوساز با رایانه

0 امتیاز
الگوساز با رایانه سال اولیست که دراین رشته امده تکلیف معلمینی که تاکنون هیچ اموزشی درین زمینه ندیده اند وحتی هیچ کتابی در اختیار ند ارند و دانش آموزانشان چیست؟
سوال شده در خیاطی کاردانش توسط بنفشه کوهی

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام  سال تحصیلی 1400_99 پنجمین سالی است که استاندارد الگو ساز با رایانه در هنرستان های کار دانش  تدریس می شود . طبق سنوات قبل اسناندارد های کاردانش کتاب و جزوه ی خاصی ندارند و تدریس بر اساس استاندارد و معلومات  هنرآموز انجام می شود . همکار عزیز مدرس این استاندارد شما میتوانید از جزوه و کتاب های تالیف شده توسط همکاران وفیلم های آموزشی که در سایت گروه های آموزشی ، سایت دبیر خانه کشوری و گروه مجازی استان بارگذاری شده استفاده کنید .
پاسخ داده شده توسط گروه خیاطی کاردانش
...