چگونه فرمول عمومی دنباله هارا پیدا کنیم؟

+1 امتیاز
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

بسسته    به نوع  دنباله  که خطی باشد یا نباشد  متفاوت   و فرمول یکتایی برای پاسخ کلی وجود ندارد

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...