جوشیدن آب در خلا

0 امتیاز
چرا در خلا آب می جوشد ؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

جوشیدن مایعات زمانی رخ می دهد که فشار بخار مایع با فشارهوا  برابر شود در خلا فشار هوا صفر است بنابرین مایع شروع به جوشیدن می کند.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...