چگونه بازه ها رو روی محور نشان دهیم؟

+1 امتیاز
چگونه بازه ها را روی محور نشان دهیم؟
سوال شده در ریاضی توسط توکلی

1 پاسخ

0 امتیاز

زه ها در مجموعه اعداد حقیقی و نمایش آن ها روی محور

2019/06/29 - نویسنده مهندس حسین آبادی - 3 دیدگاه - 2765 بازدید

بازه ها در واقع یک مجموعه هستند که اعضای آن ها شامل اعداد حقیقی می شود. می دانید که اعداد حقیقی همه اعداد گویا و گنگ را دربرمی گیرد. بازه ها شروع و پایان مشخصی دارند …


تعریف بازه ها

بازه ها در واقع یک مجموعه هستند که اعضای آن ها شامل اعداد حقیقی می شود. می دانید که اعداد حقیقی همه اعداد گویا و گنگ را دربرمی گیرد. بازه ها شروع و پایان مشخصی دارند. بازه ها را به یکی از چهار شکل زیر می توان نمایش داد:

(پایان , شروع)    یا   [پایان , شروع]   یا  [پایان , شروع)  یا  (پایان , شروع]

پس برای نوشتن بازه ها از پرانتز یا کروشه استفاده می کنیم. زمانی که پرانتز استفاده می کنیم، یعنی آن عدد شروع یا پایان عضو بازه نیست و برعکس، هر جا از کروشه استفاده کردیم، یعنی آن عدد شروع یا پایان عضو بازه هست.

به طورمثال: بازه [۵ , ۲)=A یعنی همه اعدادی که بین عدد ۲ و ۵ وجود دارد و همچنین عدد ۵ عضو این مجموعه هست. پس:

۲∉A     ,   ۵∈A

نکته : دقت کنید که در نوشتن بازه ها همیشه باید عدد کوچکتر سمت چپ و عدد بزرگتر سمت راست باشد.

نمایش بازه ها روی محور اعداد حقیقی

برای نمایش بازه ها روی محور اعداد حقیقی، خیلی ساده نقطه شروع و پایان بازه را روی محور پیدا کرده و با یک خط توپر به هم وصل می کنیم. اگر نقطه شروع یا پایان با پرانتز نوشته شده بود، آن را با دایره تو خالی و اگر با کروشه نوشته شده بود، آن را با دایره توپر نشان می دهیم.

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...