نقش هلیکازی آنزیم DNAپلیمراز

0 امتیاز
آیا آنزیم DNAپلیمراز بعد از تشکیل دادن +هر+ پیوند فسفودی استر به عقب بر می گردد و رابطه مکملی بین باز های آلی را چک می کند یا بعد از تشکیل چندین پیوندفسفودی استر؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با توجه به کتاب زیست 3 ص 12 بعد از تشکیل هر پیوند
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...