ایا tRNAخطی پبوند هیدروژنی تشکیل میدهد؟

0 امتیاز
tRNAخطی پبوند هیدروژنی تشکیل میدهد
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
اگر منظور قبل از حالت 3 بعدی باشد خیر
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...