باز های الی نیتروژن دار

0 امتیاز
ایا RNAنیز پیوند هیدروزنی تشکیل میدهد ؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در بعضی جاها بله مانند قسمت برگی شکل tRNA و  RNA های دو رشته ای در بعضی ویروس ها مانند کویید 19
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...