پیوند هیدروژنی بین باز های الی نیتروژن دار

0 امتیاز
ایا RNA نیز پیوند هیدروزنی تشکیل میدهد ؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
عمدتا  RNA تک رشته ای و بدون پیوندهیدروژنی است ولی در بعض تک رشته ای ها ماند trna در قسمت های برگی شکل وجود دارد و دربعضی ویروس ها مانند کویید 19که دارای RNA دورشته ای است.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...