تفاوت در نمودار های فیزیک

+1 امتیاز
سلام تفاوت های نمودار سرعت.زمان مکان.زمان شتاب.زمان چیست
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
باسلام

در حالت کلی و به طور خلاصه

نمودار مکان زمان،مکان متحرک در هر لحظه را نشان می دهد. از شیب آن می توان سرعت لحظه ای و متوسط را به دست آورد.

نمودار سرعت زمان، سرعت متحرک در هر لحظه را نشان می دهد.از شیب آن می توان شتاب لحظه ای و متوسط را یافت.مساحت زیر نمودار نشانگر جابجایی بین دو لحظه است.

نمودار شتاب زمان، شتاب متحرک در هر لحطه را نشان می دهد.

رجوع کنید به  کتاب فیزیک 3  فصل ا صفحه 6 به بعد که در مثالهای حل شده وپرسشها همه نکات بیان شده است.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...