تعداد عضو های اجتماع دومجموعه

0 امتیاز
توضیح در باره مجموعه های مجزا و اشترا ک اجتماع و آپریم و ...انها
سوال شده در ریاضی توسط بی نام
...