اقتصاد و مبحث درصد گیری

0 امتیاز
درصد گیری در محاسبات چگونه است؟
سوال شده در اقتصاد توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در مسایل اقتصادی برای درصد گیری کافی است عدد بدست آمده ضرب در 100 گردد.مانند نرخ بیکاری

ولی در برخی مسایل لازم است درصدها به عدد تبدیل گردد.مانند20%عدد 50000

برای بدست آوردن عدد باید مراحل زیر را انجام داد.

50000 ضرب در 20 و حاصل تقسیم بر 100 که می شود.10000
پاسخ داده شده توسط گروه اقتصاد
...