چطور فعل تشخیص بدیم و چطور جمله را تشخیص بدیم

0 امتیاز
چطور فعل و جمله را تشخیص بدیم
سوال شده در ادبیات فارسی توسط Mahdi

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام 

جمله را با فعل می شناسیم اما گاهی خود فعل یک جمله است. 

مثال: 

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق              ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم

1. گفتم

2. ببینمش

3. مگرم درد اشتیاق ساکن شود

4. بدیدم 

5. مشتاق تر شدم

پایدارباشید

حسینی

 

پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...