معنی کنید دیرینه ابد مذاب خفته مصحف

+1 امتیاز
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
معنی واژه های

دیرینه:قدیمی،کهن

ابد:همیشگی،جاودان

مذاب:گداخته، ذوب شده

خفته:خوابیده

مصحف:کتاب،کتاب آسمانی
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...