مبحث نوشتن معدله سهمی از روی نمودار پایه یازدهم تجربی فصل ۱

+1 امتیاز
نوشتن معادله سهمی ازروی نمودار سهمی
سوال شده در ریاضی توسط جعفری

1 پاسخ

0 امتیاز

فایل  برایتان در صفحه  گروه  زریاضی استان قم ارسال شد به آدرس:

 

http://second.qomgt.ir/index.php/mathematical

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...