صعودی یا نزولی بودن تابع

0 امتیاز
آیا برای تابع ثابت می‌توانیم قید اکیدا به کار ببریم؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز
تابع  ثابت  یک اسم است برای یکسری توابع  خواص ( موازی محور x ها)و نیازی به تاکید  ندارد
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
0 امتیاز
تابع  ثابت  یک اسم است برای یکسری توابع  خواص ( )و نیازی به تاکید  ندارد
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...