تبدیل واحد ها

+1 امتیاز
میشه تبدیل واحد ها رو توضیح بدید به روش زنجیره ای
سوال شده در فیزیک توسط حمزه ای

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

اگر اندازه یک کمیت برحسب یکای معینی داده شده باشد، برای انکه اندازه آن کمیت را برحسب یکای دیگری به د ست آوریم، باید اندازه آن کمیت را در ضریب تبدیل آن دو یکا ضرب کنیم.به ازای هر تبدیل واحد یک ضریب تبدیل که همان یک است می نویسیم.

ضریب تبدیل در واقع یک کسر است که صورت و مخرج آن با هم برابر است و در نتیجه مقدار آن برابر واحد"یک"است و مقدار کمیت را تغییر نمی دهد.

مثلاٌ  برای تبدیل کیلوگرم به گرم از ضریب تبدیل  روبرو استفاده می کنیم.     1000g/1Kg
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...