مواد به دو دسته خالص و ترکیب تقسیم میشوند.

+1 امتیاز
مواد ترکیب یعنی چه؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط فاطمه

2 پاسخ

0 امتیاز
موادی که مولکول های آن از دو یا چند نوع اتم ساخته شده است
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
0 امتیاز
مثل آب و کربن دی اکسید
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...